Archive for April 27th, 2010

Ես արժանի եմ

Tuesday, April 27th, 2010

Մի չուղարկված հաղորդագրություն

Ես արժանի չէի… պետք չէ այդքան անկեղծ ու բարի լինել, պետք է դիվանագիտություն բանեցնել` նույնիսկ սիրելի անձի հետ շփվելիս: Նրան դուր չի գա միշտ ճշմարտությունը լսելը, նույնիսկ պետք է կեղծել, գիտե՞ս` դա ինչ է…

Գռեհիկ անկեղծությունը թողեցիր, գնացիր պաճուճված կեղծիքի հետեւից, ես արժանի՞ էի դրան: Կեղծել դեռ չգիտեմ, գուցե սովորեմ, թե չէ առանց դրա էլ ո՞նց: Բայց որ անկեղծ մնամ, երեւի ես կհաղթեմ. եւ ոչ միայն մարդկանց, կհաղթեմ Ժամանակին եւ Տարածությանը:

(more…)